Mặc dù đã ở Mỹ 2 năm và khả năng phát âm khá tốt nhưng tới khi tham dự buổi học của thầy mới nhận ra mình còn quá nhiều thứ để học. Mình đánh giá khoá học về phát âm của thầy là một trong những khoá học về phát âm tốt nhất tại Việt Nam hiện nay. Cảm ơn thầy và trung tâm rất nhiều XP

(Chien Le Ngoc)